3D хэвлэл

>
ҮЗҮҮЛЭЛТ
Хэмжээ: A6, A5, Стандартын бус төрөл бүрийн хэмжээ
Цаас: 250, 300 грамм
Хэвлэх доод хэмжээ: 300 ширхэг
Бэлэн болгох хугацаа: Ажлын 5-7 өдөр
>>
НЭМЭЛТ АЖИЛБАР